Kategorie
  Značky
   Blog
     Nenalezeny žádné produkty.
     Uživatel
     Menu

     Všeobecné obchodní podmínky

     Všeobecné obchodní podmínky

     NÁKUPNÍ ŘÁD

      

     1. Všeobecná ustanovení

     2. Předmět smlouvy

     3. Místo plnění

     4. Objednání zboží, uzavření smlouvy

     5. Cena a platební podmínky

     6. Dodací lhůta

     7. Dopravní podmínky, poštovné

     8. Záruka, reklamace

     9. Vrácení zboží

     10. Závěrečná ustanovení

     1. Všeobecná ustanovení

     a) Kupující učiněním objednávky akceptuje Obchodnípodmínky pro dodávky zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy kupujícího aprodávajícího se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou pro obě stranyzávazné, pokud není ve smlouvě stanoveno výslovně něco jiného. Podmínky blíževymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (společnosti KOEXIMPO,spol. s r.o.) a kupujících a ve svém aktuálním znění tvoří nedílnou součástkupní smlouvy.

     b) Není-li mezi účastníky sjednána trvalá kupní smlouvav písemné formě, dodá prodávající zboží na základě elektronické objednávky aspecifikace zákazníka (objednávky doručené prostřednictvím elektronické pošty)na formuláři, který je k dispozici při první registraci zákazníka v internetovémobchodě.

     2. Předmět smlouvy

     Předmětem smlouvy jsou pouze položky výslovně uvedené vkupní smlouvě – tj. objednávce (dále jen zboží). Údaje (jako např. hmotnost,rozměry, kapacita, ceny, výkony a ostatní údaje) obsažené na webových stránkáchwww.p4omorava.cz, katalozích, prospektech a jiných tiskovinách jsou nezávaznýmiúdaji, pokud nebyly ve smlouvě výslovně uvedeny jako závazné. SpolečnostKOEXIMPO, spol. s r.o. (dále jen prodávající) se zavazuje, že bude svýmodběratelům dodávat zboží:

     - bezvadné

     - v souladu se specifikací nebo s vlastnostmi obvyklýmipro daný druh zboží

     - vyhovující normám, předpisům a nařízením platným naúzemí ČR

     - vybavené českými návody k obsluze, záručními listy aseznamy pozáručních opraven, je-li to pro daný druh zboží obvyklé

     3. Místo plnění

     Místem plnění je dodací adresa uvedená kupujícím nebosklad prodávajícího. Při osobním odběru zboží je kupující povinen ve výdejnímskladu předložit doklad o úplném zaplacení zboží. Při odběru zboží jinou osobounež kupujícím je odebírající osoba povinna se prokázat zplnomocněním kupujícího,vystaveným na jméno a platným občanským průkazem.

     4. Objednání zboží, uzavření smlouvy

     a) Podmínkou platnosti elektronické objednávky jevyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Objednávka jenávrhem kupní smlouvy. K uzavření kupní smlouvy se nevyžaduje formální potvrzeníobjednávky prodávajícím, smlouva pak vzniká samotným dodáním zboží. Prodávajícísi může v jednotlivém případě vyhradit vznik smlouvy potvrzením objednávkyzejména u vyšší hodnoty objednávky.

     b) Prodávající je v závislosti na charakteru obchodu(množství zboží, výše ceny, náklady na přepravu, vzdálenosti apod..), vždyoprávněn žádat kupujícího o autorizaci objednávky vhodným způsobem, např.telefonicky či písemně. Odmítne-li prodávající objednávku požadovaným způsobemautorizovat, považuje se objednávka za neplatnou.

     c) Je-li mezi účastníky uzavřena dlouhodobá rámcovápísemná kupní smlouva, elektronická objednávka uzavřenou smlouvu blížespecifikuje a konkretizuje a je její nedílnou součástí.

     d) Zákazníci, s nimiž je uzavřena písemná kupní smlouvapožívají výhod sjednaných při podepisování smlouvy, resp. jednostranněnabízených prodávajícím po uzavření smlouvy na jeho internetové stránce.

     5. Cena a platební podmínky

     Nabídkové ceny uvedené na webových stránkáchwww.p4omorava.cz jsou platné v okamžiku objednání. Ceny uvedené v tištěnémceníku jsou platné do vydání nového ceníku. Prodávající si vyhrazuje právotiskových chyb a změny cen, v případě změny peněžních kurzů, výrazném nárůstuinflace nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek u výrobců a ostatníchdodavatelů zboží. Kupní cena bude považována za zaplacenou teprve připsáním celékupní ceny za samostatnou část dodávky na běžný účet prodávajícího nebouhrazením v hotovosti v pokladně prodávajícího. V případě nedodržení jakékolivplatební lhůty je kupující povinen zaplatit prodávajícímu poplatky z prodlení zhodnoty včas nezaplacené částky ve výši 0,1 % za každý den prodlení. Prodávajícísi vyhrazuje vlastnické právo ke zboží až do úplného zaplacení kupní ceny.

     Faktura vystavená na základě kupní smlouvy meziprodávajícím a kupujícím je současně daňovým dokladem. Převzetí zboží kupujícímje zásadně možné až po jeho úplném zaplacení, pokud není dohodnuto jinak. K cenězboží je připočítána cena dopravy.

     6. Dodací lhůta

     Dodací lhůta začíná běžet ode dne obdržení závaznéobjednávky za podmínky obdržení všech podkladů, které jsou nutné pro včasnévyřízení dodávky. V případě, že je zboží skladem, se prodávající zavazuje jevyexpedovat nebo předat dopravci do 5 pracovních dnů. Dodací lhůta může býtpřiměřeně k okolnostem prodloužena, jestliže zpoždění je způsobeno vyšší mocínebo okolnostmi nezaviněnými prodávajícím.

     Jedná-li se o důležitou objednávku, vyžádá si kupujícíod prodávajícího písemné potvrzení objednávky. V případě, že objednané zbožínebude skladem nebo je nebude možné dodat dopravci do 5 dnů, oznámí prodávajícípředpokládaný termín dodání nebo nabídne jiný alternativní výrobek. V tompřípadě si však vyžádá odsouhlasení kupujícího. Dodací lhůta se považuje zasplněnou včas, jestliže zboží bude připraveno v místě plnění k předánínejpozději poslední den sjednané nebo dodatečně sjednané dodací lhůty. Není-liprodávající schopen do 30 kalendářních dní odeslat zboží odběrateli (předat kpřepravě prvnímu dopravci), je povinen vrátit bez zbytečného odkladu veškeréfinanční prostředky vynaložené odběratelem k aktuální objednávce – kupní smlouvěna jeho účet.

     7. Dopravní podmínky, poštovné

     Přehled možných způsobů doručení zásilek a jejich ceny proČR

     Česká pošta 119 Kč bez DPH *

     Kurýrní služba 119 Kč bez DPH *

     Osobní vyzvednutí zboží 0.00 Kč **

     * U objednávek nad 1 900,- Kč bez DPH je dopravnézdarma.

     ** V době od 8:00 do 15:00 hod v logistickémcentru firmy Koeximpo, spol. s r.o., Lipová 1986, Český Těšín, po obdrženívýzvy k vyzvednutí zásilky.

     Přehled možných způsobů platby a jejich ceny:

     Dobírkou 30.00 Kč

     Platba předem 0.00 Kč

     Dodací lhůta je do 3 pracovních dnů ode dne předánízásilky dopravci. Kupující je povinen zboží od dopravce řádně převzít,zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoliv závadneprodleně oznámit tuto skutečnost dopravci. Faktura a daňový doklad jsou pakpřiloženy v označeném balíku nebo zaslány na e-mailovou adresu kupujícího.

     8. Záruka, Reklamace

     Reklamační podmínky jsou plně v souladu se zákonem č.40/1964 Sb., Občanského zákoníku a v situacích, které nejsou přímo řešeny těmitoreklamačními podmínkami, se postupuje dle ustanovení tohoto zákona. Množstevníreklamace je povinen kupující uplatnit neprodleně, nejpozději do 7 dní od dodánízboží. Právo z odpovědnosti za vady (dále jen "Reklamace") je možné uplatnitpouze na zboží zakoupené v e-shopu www.p4omorava.cz a v záruční době. Délkazáruční doby je 24 měsíců, pokud zákonem nebo na daňovém dokladu není uvedenájiná. Místem uplatnění reklamace provozovna firmy KOEXIMPO, spol. s r.o., Lípová1986, 737 01 Český Těšín.

     Před odesláním nás kontaktujte na telefonním čísle +420558 761 891 nebo na e-mailem na adrese: objednavka@koeximpo.cz.

     K reklamovenému zboží je kupující povinen přiložit:

     - kopii daňového dokladu a záručního listu

     - záruční list výrobce, byl-li se zbožím dodán

     - přesný popis závad a jejich projevů, byla-lireklamace zaslána poštou

     Je-li reklamace uznána jako oprávněná, bude po jejímvyřízení zboží zasláno zákazníkovi (tj. kupujícímu) na náklady prodávajícíhoReklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30-tikalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícímspotřebitelem nedohodne jinak. Kupující je oprávněn odstoupit od kupní smlouvyve všech případech stanovených zákonem. Odstoupení nabývá účinnosti dnemakceptace přijetí zboží prodávajícím. Prodávající má právo neakceptovat přijetízboží od kupujícího v případě, že nejsou splněny podmínky dané zákonem aObchodními podmínkami prodávajícího. V případě odstoupení od smlouvy se smlouvakompletně ruší a smluvní strany jsou si povinny navrátit všechna plnění, kterási na jejím základě již poskytly. V případě zasílání reklamovaného zbožíprodávajícímu se za den přijetí reklamace považuje den obdržení poslednísoučásti zboží prodávajícím. A za den vyřízení reklamace se považuje den předánívyřízené reklamace dopravci. V tomto případě je kupující také povinen zaslatreklamované zboží spolu s veškerým příslušenstvím a spolu s kopií záručníholistu a žádosti o reklamaci a kopií daňového dokladu. Kupující je povinen zbožípřipravit k přepravě tak, aby při ní nedošlo k poškození zboží. Při tétopřepravě je za řádné doručení k prodávajícímu zodpovědný kupující, kterýuplatňuje reklamaci.

     9. Vrácení zboží

     V souladu se zákonem č. 367/2000 Sb., má Kupující právoodstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží.Toto právo je podmíněnozpůsobem objednání na dálku. Kupující může realizovat toto své právo osobnímvrácením zboží nebo doručením zboží na vlastní náklady prostřednictvím některéhoz přepravců do sídla provozovatele. V případě, že se Kupující rozhodne proodstoupení od smlouvy je nutné splnit následující podmínky:

     - zboží musí být nepoškozené, bez známek užívání čiopotřebení

     - v původním nepoškozeném a neotevřeném obalu

     - s veškerým příslušenstvím (tedy včetně návodů,záručních listů atd.)

     - s dokladem o jeho zakoupení

     Pro urychlení vyřízení odstoupení od smlouvy anavrácení peněz (náklady na dopravu nejsou předmětem odstoupení od smlouvy)doporučujeme nás kontaktovat na tel.: +420 558 761 891 nebo písemně na e-mailovéadrese: objednavka@koeximpo.cz stímto obsahem: "Odstupuji od kupní smlouvy uzavřené dle objednávky (čísloobjednávky), ze dne (datum objednávky) na položku/ky (uvést zboží). Vracenoučástku za vrácené zboží prosím vraťte na účet (číslo učtu)."Kupující nemůžeodstoupit od kupní smlouvy v případě, že se jedná o dodávku zboží upravenéhopodle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlézkáze, opotřebení nebo zastarání.

     10. Závěrečná ustanovení

     Vztahy mezi prodávajícím a kupujícím neupravenévšeobecnými obchodními podmínkami se řídí Obchodním zákoníkem, Je-li zákazníkspotřebitelem ve smyslu definice § 52 odst. 3 Občanského zákoníku, tedy jedná-lise o zákazníka, který při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci svéobchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, řídí se vztahy neupravené těmitovšeobecnými obchodními podmínkami příslušnými ustanoveními Občanskéhozákoníku.

     Platné od 01.06.2022

     Košík obsahuje nepovolené položky

     Košík je prázdný

     Zobrazit košík

     Zboží bylo přidáno do porovnání

     Prosím čekejte...
     Objednávku nelze dokončit, zkuste to prosím později

     Napište nám

     Chcete nám něco sdělit o našich produktech nebo e-shopu? Neváhejte napsat.

     Souhlas se zpracováním osobních údajů je povinné pole

     Zpráva byla odeslána